صاحب امتیاز : مجمتع علمی فرهنگی حوزه علمیه رسالت
موسس : حضرت آیت الله صالحی مدرس
مدیر مسئول :
محمد جواد صالحی
زیر نظر هئیت تحریریه
: محمد علی رجائی ـ علی محمد محمدی ـ محمد عارف عرفانی
مدیر اجرائی : محمد ظفر جعفری
طراحی و تایپ : محمد کاظم هدفمند
آدرس : کابل کارته سه قلعه وزیر مدرسه علمیه رسالت
تلفن: 0752008330
www.h-resalat.com
----------------------------------------------------------------
 رسالت حوزه ، عرصه فرهنگ ، سیاست ، ادبیات و هنر است و از تضارب دیدگاه ها استقبال می کند.
 رسالت حوزه در ویرایش و کوتاه کردن مطالب آزاد است .
 آراء و نظریات نویسنده گان الزاماً مورد تأیید رسالت حوزه نمی باشد.
 
سال چهارم ، شماره 58، شنبه 24 ثور 1390 – مطابق با 10 جمادی الثانی 1432 هـ . ق
 
آرشیو

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-19 | 20 | 21-22

 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  

 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

بازگشت