• توزیع آرد در دارالایتام مسجد جامع الزهرا کابل به خانواده های بی بضاعت