• ملاقات شخصیت های فرهنگی , سیاسی و حوزه با حضرت استاد صالحی مدرس