• جلسه تدریس استاد صالحی حوزه علمیه رسالت کابل سال 1381