• افتتاح مدرسه علمیه رسالت کابل سال 1373 با حضور شهید مزاری و جمعی از علما و شخصیت های فرهنگی , سیاسی و آحاد مردم کابل