تهداب گذاری مسجد جامع حضرت امام جعفر صادق (ع)

آیت الله صالحی  

 صبح جمعه بیست و هفتم ثور با حضور عده ای کثیری از مومنین ،حضرت آیت الله صالحی سنگ تهداب مسجد جامع امام صادق (ع) را در منطقه نو آباد دوغ آباد دشت بیست هزاری در ناحیه سیزده کابل بنا نهاد ،مردم متدین منطقه با ذبح گوسفند از شروع ساخت این مسجد جامع استقبال نمودند ، مسجد مذبور در مساحت یکهزار متر مربع ساخته می شود و بطور متوسط می تواند صدها نمازگزار را پذیرا باشد


برگشت>>