اطلاعیه دفتر حضرت آیت الله صالحی مدرس در تقبیح کشتار مسلمانان میانمار

 

کشتار مسلمانان میانمار 

 به کدامین گناه کشته می شوند...

با تاسف و تاثر بسیار زیاد هر چه زمان می گذرد ، مسلمانان در بعضی از سرزمین ها به بهانه های مختلف به خاک و خون می غلطند و خانه و کاشانه شان طعمه آتش کینه و نفرت عده ای بی خبر از کرامت انسانی و نژادپرست می شوند و مسلمانان میانمار نیز از این امر مستثنی نبوده اند و مردم مسلمان آنجا به خاک و خون غلطیده اند و کشته می شوند اما نه دولت برمه و نه سازمان های بین المللی عکس العملی در این زمینه نشان نداده اند. و جای بسی تاسف است که این کشتار ها، قتل وعام ها و به خاک و خون غلطانیدن ها در جلوی چشم های پلیس اتفاق می افتد.

در این راستا دفتر حضرت آیت الله صالحی مدرس با ضمن ابراز تاسف فراوان از این کشتارهای هدفمند ، این اقدام را محکوم نموده و خواهان عکس العمل جدی و سریع سازمان های بین المللی در مقابل این کشتار ها می باشد.


 

برگشت>>