ده ها خانواده از کمکهای حوزه علمیه رسالت بهره مند شدند

 

کمکهای حوره علمیه رسالت 

 روز جمعه مطابق با نهم حمل 1392 ده ها خانواده از کمکهای حوزه علمیه رسالت بهره مند شدند ،در روزهای آغازین سال جدید با توجه به رکود اشتغال زایی ،خانواده های بی شماری احتیاج به مواد اولیه زندگی دارند ، لازم به ذکر است که حدود سیصد و پنجاه خانواده بی بضاعت و ایتام جهت مساعدت و کمک هزینه زتدگی در قسمت کمکهای حوزه علمیه رسالت ثبت و ماهیانه آتها کمک دریافت می دارند .

 

برگشت>>